FVE

vaše fotovoltaická elektrárna od návrhu po dotaci

 

 

OD NÁS TO MÁTE NA KLÍČ

Fotovoltaiku zařídíme na klíč, od projektu přes instalaci, revizi až po dotaci.

 

 

PŘÍJEM NAD RÁMEC ÚSPOR

Zařídíme výkup vašich přetoků do sítě, to je ta energie, kterou nespotřebujete ve vašem objektu.

 

 

NEZÁVISLOST

Systém funguje i když je výpadek distribuční sítě. ROZŠÍŘENÍ

Systém je možné rozšířit či doplnit o nový hardware

 

 

POŘÁDNĚ DLOUHÁ ZÁRUKA

S námi máte záruku 12 let na 85% výkonu panelů, 12 let na samotné panely a 2 roky na provedenou práci.

  


MŮŽETE SE SPOLEHNOUT

Jsme léty prověřený dodavatel, máme větší záběr než jen fotovoltaika, budujeme veřejná osvětlení a spravujeme je. Budujeme nejen fotovoltaiky na rodinné domy. Žádnou naši činnost nepředáváme jiné společnosti.

 

 

DOTACE

Žádost o dotaci za vás vyřídíme.

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů
TGDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") Vás informují o tom, jak společnost solarika cz s.r.o., (dále jen "solarika") získává, uchovává a dále zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti Vaším zákaznickým či jiným vztahem ke společnosti Solarika cz s.r.o..

1. Obecné informace

Cílem těchto Zásad je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení této směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v konsolidovaném znění zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen "GDPR") poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje společnost Solarika cz, jako správce osobních údajů, zpracovává o fyzických osobách při výkonu své podnikatelské činnosti, k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je oprávněna je předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží a jak je mohou a vůči komu uplatňovat.

Zásady se týkají zpracování údajů zákazníků společnosti Solarika cz, tedy Vás, pokud jste fyzickou osobou, případně zaměstnanců či členů orgánů právnické osoby, či návštěvníků internetových stránek společnosti Solarika cz, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícímu Vašemu postavení vůči společnosti Solarika cz (dále "Vy").

Zásady jsou účinné od 23. 9. 2022 a jsou vydány v souladu s GDPR za účelem splnění informační povinnosti společnosti Solarika cz jako správce podle čl. 13 GDPR.

2. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Solarika cz, kdy aktuální kontaktní údaje jsou dostupné na www.solarika.cz v sekci "kontakt".

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost Solarika cz nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl ve společnosti Solarika cz jmenován. Společnost Solarika cz jako správce osobních údajů můžete kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

Solarika cz s.r.o.

Tel.: +420 606 994 921

E-mail: info@solarika.cz

4. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se k Vám vztahuje a na základě které jsou Solarika cz schopné Vás identifikovat. V souvislosti s výkonem činnosti společnosti Solarika cz může docházet ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

4.1 Základní osobní identifikační údaje

Jedná se o takové údaje, které jsou nebo v určitých případech mohou být nutné pro uzavření smlouvy s Vámi. Jedná se zejména o následující osobní údaje:akademický titul;jméno a příjmení;datum narození;adresa bydliště / sídla;Vaše pracovní pozice (v případě, že naše služby/zboží objednáváte jako zástupce společnosti);Vaše postavení jakožto orgánu společnosti, která je naším zákazníkem;IČO, DIČ;4.2 Kontaktní a platební údajejméno a příjmení;e-mail;telefonní číslo;doručovací adresa;údaje o čísle bankovního účtu;údaje o provedených platbách;daňové doklady.4.3 Záznam e-mailové a písemné komunikace

Jedná se zejména o osobní údaje obsažené v e-mailové a písemné komunikaci s Vámi.

5. Účel, doba a právní důvod zpracování osobních údajů

5.1 Zpracování osobních údajů při plnění smluvní povinnosti

Aby Vám mohly Solarika cz poskytovat své služby, potřebují znát Vaše osobní údaje, které musí dále poté i zpracovávat. Vaše osobní údaje Solarika cz zpracovávají zejména za účelem uzavření a plnění smlouvy o dílo (případně smlouvy kupní), která je uzavřena mezi Vámi a společností Solarika cz, kdy právním titulem zpracování je plnění ze smlouvy. Pro tyto účely jsou zpracovávány Vaše osobní údaje v rozsahu Základních osobních identifikačních údajů, jak jsou uvedeny výše v čl. 4.1 Zásad.

Tyto osobní údaje jsou společností Solarika cz zpracovávány pouze po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a Solarika cz a dále po dobu pěti let od ukončení poskytování plnění z uzavřeného smluvního vztahu, případně po dobu, po kterou tak stanoví právní předpisy.

5.2 Zpracování osobních údajů při plnění zákonné povinnosti

Při poskytování plnění je společnost Solarika cz povinna plnit povinnosti vyplývající z následujících právních předpisů. Jedná se o zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZoÚ"); zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP") a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH").

Některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech (faktury či jiné doklady), přičemž výše uvedené zákony ukládají společnosti Solarika cz s.r.o. tyto doklady uchovávat až po dobu 10 let. Pokud společnosti Solarika cz vznikne zákonná povinnost tyto doklady archivovat, jsou uloženy spolu s nimi i Vaše osobní údaje uvedené na příslušném dokladu.

5.3 Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu

Pokud byste byli v prodlení s úhradou peněžitého závazku, nesplnili byste jiný svůj závazek, případně by společnosti Solarika cz z Vaší strany vznikla jiná škoda či újma, může společnost Solarika cz s.r.o. osobní údaje zpracovávat na základě oprávněného zájmu spočívajícím ve vymáhání předmětných nároků a ochraně práv společnosti. Vaše osobní údaje může společnost Solarika cz za tímto účelem uchovávat po dobu promlčecí lhůty podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5.4 Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

Společnost Solarika cz může zpracovávat Vaše osobní údaje zásadně v případech, kdy to tak vyžaduje zákon, kdy je zpracování údajů potřeba pro plnění smlouvy nebo kdy se tak děje na základě oprávněného zájmu společnosti Solarika cz s.r.o..

6. Třetí strany, kterým Vaše osobní údaje může společnost Solarika cz s.r.o. předávat

Společnost Solarika cz s.r.o. při výkonu práv a plnění povinností ze smluv využívá služby třetích stran. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané společností Solarika cz, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti Solarika cz s.r.o. a nesmí je využívat jinak.

Jedná se zejména o:poddodavatel při plnění z uzavřené smlouvy;poskytovatele účetních a daňových služeb;poskytovatele služeb správy IT, počítačové sítě a hardware;soubory cookies, které společnost Solarika cz zpracovává v případě, že navštěvujete její webové stránkySpolečnost Solarika cz v rámci plnění svých zákonných povinností předává Vaše osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

7. Vaše práva

Pokud uplatníte jakékoliv z níže uvedených práv nebo jakékoliv Vaše právo podle platných právních předpisů, společnost Solarika cz Vás bude informovat o přijatém opatření nebo vymazání Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s Vaším požadavkem a bude informovat každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty podle čl. 6. Zásad, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Pokud si přejete uplatnit tato práva a/nebo získat příslušné informace, můžete společnost Solarika cz kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@solarika.cz nebo písemně na adrese sídla společnosti.

7.1 Právo na přístup k Vašim osobním údajům

V souladu s čl. 15 GDPR máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti Solarika cz s.r.o. potvrzení, zda zpracovává Vaše osobní údaje, jakož i přístup k informacím o účelu zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od společnosti Solarika cz s.r.o. opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, o právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU a v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti je společnost Solarika cz s.r.o. oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek, který odpovídá administrativním nákladům na pořízení takové kopie.

7.2 Právo na opravu nepřesných údajů

V souladu s čl. 16 GDPR máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o Vás společnost Solarika cz s.r.o. zpracovává. S přihlédnutím k účelům zpracování údajů máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

7.3 Právo na výmaz osobních údajů

V souladu s čl. 17 GDPR máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud společnost Solarika cz s.r.o. neprokáže oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů.

7.4 Právo na omezení zpracování

V souladu s čl. 18 GDPR máte do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování osobních údajů v případě, že popíráte přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podáte námitku proti jejich zpracování.

7.5 Právo na přenositelnost osobních údajů

V souladu s čl. 20 GDPR máte právo na přenositelnost údajů, které se Vás týkají a které byly společnosti Solarika cz s.r.o. poskytnuty, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte v určitých případech právo žádat společnost Solarika cz s.r.o. o předání těchto údajů jinému správci.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebude možné Vaší žádosti vyhovět.

7.6 Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

V souladu s čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů společností Solarika cz s.r.o..

V případě, že společnost Solarika cz s.r.o. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami Vaší osoby, společnost Solarika cz s.r.o. zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

7.7 Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud udělíte společnosti Solarika cz s.r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů, je možné jej kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď písemně na adresu sídla společnosti Solarika cz s.r.o. nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@Solarika cz s.r.o..cz.

7.8 Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost týkající se zpracovávání Vašich osobních údajů společností Solarika cz s.r.o. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

8. Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Společnost Solarika cz s.r.o. Vás informuje, že tyto Zásady může průběžně upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad se stanou účinnými po jejich zveřejnění na webových stránkách www.solarika.cz.